Tjänster Företag

FRAMSTEG hjälper företag och organisationer att skapa och utveckla den goda arbetsplatsen, där personalen trivs och tycker det är roligt att gå till jobbet. Jag har lång och bred erfarenhet av att underlätta förändringar, hitta nya vinklar, strategier och lösningar tillsammans med mina klienter, chefer och arbetsgrupper i olika organisationer.

SAMTALSSTÖD

Jag erbjuder stödsamtal till medarbetare som har en svår arbetssituation, stress eller är i en konflikt.

konflikt. Detta ger personen möjlighet att bearbeta arbetsrelaterade men även privata svårigheter som inverkar negativt i arbetet. Jag arbetar med samtalsbehandling enligt kognitiv beteendeterapi (KBT) som betyder att man arbetar med att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.

 

INDIVIDUELL COACHING FÖR CHEFER OCH LEDARE

Du får möjlighet att diskutera och reflektera över problem, frågeställningar och egna erfarenheter. Det kan gälla krav, förväntningar, förändringsprocesser, konflikter eller samarbets-

frågor. Jag ger dig verktygen så att du kan komma vidare i din förändring.

GRUPPUTVECKLING

Varje grupp är unik därför skräddarsyr jag utvecklingsaktiviteterna efter varje grupps/chefs frågeställningar, situation och behov. Det kan röra sig om samarbete och kommunikation, lösa upp ev. konflikter, formulera mål, regler och rutiner.

 

Jag arbetar med grupputveckling inom organisationer, med processer som syftar till att skapa en

djupare kommunikation mellan medarbetare. Detta leder till ett öppnare arbetsklimat. Jag använder praktiska metoder som ger gruppen möjlighet till fortsatt utveckling som konkret kan användas i det dagliga arbetet. Grupputveckling sker genom upplevelsebaserade övningar som ger alla deltagare möjlighet att delta i meningsfulla utbyten.

 

PSYKOSOCIALA KARTLÄGGNINGAR

Syftet med en kartläggning kan vara att undersöka vilka behov eller problem som en arbetsgrupp har, för att må bättre och/eller för att få ett bättre arbetsklimat. En kartläggning kan även vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Beroende på arbetsplatsens utformning kan detta vara antingen en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. Jag kan hjälpa till att göra denna kartläggning genom enkäter, intervjuer eller en kombination av dessa.

 

KRISSTÖD

Om det sker en olycka på en arbetsplats är det viktigt med snabbt krisstöd för arbetsgruppen.

Krisstöd är ett betydande verktyg för att undvika djupa kriser hos de anställda. Det kan gälla hela gruppen eller enstaka personer. Oavsett orsaken är det viktigt att krissamtal sätts in på ett tidigt stadium.

 

Jag erbjuder krisstöd till individer, grupper och chefer. Jag hjälp även till med att upprätta en krisplan/policy för arbetsplatsen.

Före alla utbildningar/workshops diskuteras mål och syfte med uppdragsgivaren, så att innehåll och tidsåtgång blir ”skräddarsytt” för varje arbetsplats. Jag ger här förslag på olika utbildningar:

 

STRESSHANTERING FÖR ARBETSLEDARE

Syftet är att öka arbetsledarens kunskap om vad stress är samt hur man känner igen symtomen. Vi diskuterar också rollen som chef och om den stress som du som chef själv utsätts för. Innehållet består av föreläsningar, varvat med övningar och diskussion om vad stress är och orsakerna i arbetslivet, samt olika hanteringsätt.

4 gånger, 2tim/gång

 

STRESSHANTERING FÖR ARBETSGRUPPER

Syftet med kursen är att öka medarbetarnas handlingsberedskap inför pressade och stressade situationer, samt öka kunskapen om stress. Gruppen kommer att få reflektera över sitt stress-beteende. Gruppen kommer även att få arbeta strukturerat med stressorerna på  arbetsplatsen som utmynnar i en handlingsplan.

4 gånger, 2 tim/gång

eller 2 halvdagar.

FÖREBYGGA UTRÄNDHET FÖR MEDARBETARE

Stresshantering för personer som är nära att bli sjukskrivna av stressymtom. Utbildningen är processinriktad där teoripass varvas med grupparbete och individuellt arbete. Detta är en utbildning för den som vill lära sig att uppmärksamma och förstå sina egna signaler på stress. Vi arbetar med att utveckla strategier för att förändra beteendet och tankemönster samt förstärka det goda beteende man redan har.

6 gånger 2tim/gång

 

KOMMUNIKATION

Kursen syftar till att förbättra kvalitén på kommunikationen mellan medarbetare. Det är ju inte bara vad man pratar om som ger bra resultat utan också hur man samtalar. Jag behandlar hur  kroppsspråket påverkar hur man uppfattar det som sägs. Hur lyssnar vi på varandra? Hur ger vi och tar emot feedback? Det är ämnen som vi diskuterar.

2-6 timmar

 

FÖRÄNDRINGAR

Vad ska man göra som chef? Hur kan man stötta sin personal före, under och efter en större förändring? Det är ämnen som tas upp. För chefer och arbetsledare.

2-4 timmar


ARBETSGLÄDJE OCH FRISKFAKTORER

Jag går igenom vad det är som ger glädje i arbetslivet. Vilka friskfaktorer finns det och hur kan man arbeta för att främja dessa? Kursen baseras på mycket diskussion och övningar.

2-4 timmar

 

KRISHANTERING FÖR ARBETSGRUPPER

Föreläsning, övningar och diskussion om vilka kriser man kan ställas inför i arbetslivet. Jag belyser vilka reaktioner man kan få när man hamnar i chock samt övriga krisreaktioner. Hur man kan hjälpa sig själv och/eller stötta varandra är andra viktiga områden som vi diskuterar.

4-6 timmar

 

KRISHANTERING FÖR LEDNINGSGRUPPER

Vad behöver ni som ingår i en krisledning känna till om krisreaktioner? Hur ska ni agera och hantera medarbetarnas reaktioner på er arbetsplats? Detta är frågor som vi behandlar. Kursen baseras på föreläsningar, övningar och diskussion om vilka kriser man kan ställas inför i arbetslivet. Jag utgår från er krispolicy.

4-6 timmar

 

KRÄNKANDE SÄBEHANDLING, MÅLGRUPP: CHEFER OCH MEDARBETARE

Föreläsning, övningar och diskussioner om vad AFS 1993:17, Kränkande särbehandling innebär och hur du som chef och medarbetare kan förebygga och hantera mobbing samt kränkningar, bland medarbetare.


3-5 timmar

 

KONFLIKTHANTERING

Ibland uppstår meningsmotsättningar i en arbetsgrupp, det är ofrånkomligt. När man dessutom börjar känna starka känslor av aggressivitet och andra negativa känslor så har man hamnat i en konflikt. Det händer i alla arbetsgrupper. Detta är ämnen jag tar upp och ni får lära er varför man hamnar i en konflikt och framförallt olika hanteringssätt.

4-6 timmar

 

HUR BEMÖTER MAN AGGRESSIVITET ?

Jag föreläser om hur vårt kroppsspråk påverkar hur man uppfattar varandra. Vad är bra och dåligt bemötande mot kunder eller medarbetare? Kursen tar även upp hur man på bästa sätt hanterar aggressivitet och hotfulla situationer.

2-6 timmar

 

VÅLD OCH HOT

Kursen ska leda till att ni lär er att hantera och undvika våldsamma situationer samt att ni har inlett en diskussion om hur man kan göra förbättringar på arbetsplatsen. Jag kommer att gå igenom reglerna som finns kring Våld och hot i arbetsmiljön AFS1993:2 samt Krisstöd AFS:1999:7.

2-6 timmar