Om KBT

VAD ÄR KBT?


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en uppsättning kliniska metoder med vetenskaplig grund som fokuserar på att förstå och lösa olika problembeteenden. KBT har visat sig ha god till mycket god effekt inom många problemområden. I denna terapiform fokuserar man på samspelet mellan individen och omgivningen samt på individens känslor, beteende och tankar. KBT har sin förankring i kognitionspsykologin, inlärningspsykologin och i socialpsykologin.


Kognition avser allt som rör intellekt och kunskap. Detta innebär inte bara medvetna tankar de man kan berätta om, utan också ”bilder” som passerar hjärnan på en nanosekund. Det kan även vara idéer och/eller omedvetna tendenser att tolka situationer enligt ett invant mönster.


Beteende har en något bredare betydelse inom KBT; det innefattar medvetna handlingar, omedvetna eller automatiska reaktioner, vanor, rent fysiologiska reaktioner, känslor och även ibland tankar. Beteende är alltså något som kan förändras genom olika former av inlärning.


 

FÖR VEM?


Den som vill förändra negativa tankar och handlingsmönster. Det kan gälla olika problemområden som:


1.     olika ångesttillstånd, inklusive fobier


2.     oro


3.     depressioner


4.     sömnproblem


5.     stress och utmattningssyndrom


6.     problem med självkänslan


7.     tvångshandlingar/tankar 


HUR GÅR DET TILL?


I terapin tar man hänsyn till historiska faktorer, fokus ligger dock på här och nu med betoning på vad som vidmakthåller problemet samt vad man gör och tidigare har gjort i relation till problemet. Därmed är hur vi tolkar situationen och de associerade tankarna och känslorna centralt i KBT. Karakteriserande för en KBT-behandling är följande:


*  Hög grad av struktur och målfokusering.

*  Aktivt samarbete mellan behandlare och klient.


Användande av metoder som i forskning visat sig vara effektiva längden på behandlingen beror bl.a. på vilket problemområde man jobbar med, där vissa områden kräver mer tid, andra mindre. I all behandling är det viktigt att ta reda på vad man vill uppnå, det vill säga vad man har för mål med att gå i terapi. Eftersom en behandling ofta innehåller moment som är krävande och påfrestande på kort sikt, är det viktigt att från början veta vad man vill förändra, varför man vill det och vad en sådan förändring innebär. 


En behandling börjar alltid med en analys. Individens tillvaro bryts ner i beteenden, tankar, känslor och kroppsliga reaktioner och hur detta förhåller sig till omgivningen. Syftet är att kartlägga hur just denna persons problem ser ut.  Därefter diskuteras vilken typ av åtgärd eller behandling som är den mest lämpliga för det aktuella problemet.


Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i patientens vardag och hur det påverkar tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner.Specifik kunskap om problemet kan vara en viktig del i hanterandet av ens svårigheter. Hemuppgifter mellan terapisessionerna är en central del i behandlingen. Genom att öva i sin vanliga miljö åstadkommer man förändringen där den behövs.

 

Basen i varje samtal är de uppgifter man har gjort från förra gången. Tillsammans går man igenom hur det gått att öva och utifrån detta kommer vi överens om nya uppgifter till nästa gång. Detta gör det möjligt att analysera problemet samtidigt som man förändrar det som inte fungerar.  Viktigt är att förändringen blir hållbar och därför är också vidmakthållandeprogram en betydelsefull del av programmet.